Правилник на хотела

Правилник на хотел ЛАЛОВ ЕГРЕК

ПРАВИЛА В ХОТЕЛ „ЛАЛОВ ЕГРЕК“

  1. Общи положения.

Правилникът на хотелите е изготвен на основата на Международния хотелиерски правилник, приет от Международната хотелиерска асоциация.

Хотелиерският правилник има значението на неформален договор между хотела и клиентите му.

  1. Необходимост от наличието и прилагането на хотелиерски правилник.

Необходимостта от наличието и прилагането на хотелиерски правилник се налага от следните обстоятелства:

- уреждане на взаимоотношенията между хотела и неговите клиенти по повод пребиваването им в хотела;

- необходимост от създаване на оптимални условия за пълноценен отдих и почивка на гостите;

- обезпечаване сигурността и безопасността на гостите;

- опазване имуществото на хотела;

- запазване на доброто име на хотела;

- спазване на правилата на общоприетия морал;

- спазване на определени санитарно-хигиенни норми;

- съблюдаване на законовите разпоредби на Република България.

  1. Правила, които следва да се съблюдават от гостите при пребиваването им хотела.

- гостите на хотела са отговорни за всички щети, нанесени по обзавеждането и инвентара на хотела, както и за липсата на част от него, щетите се заплащат по цени, определени от хотелиера.

- гостите нямат право да използват собствени електронагревателни уреди в стаята си и да внасят хранителни продукти в нея.

- в сградата на хотела не е разрешено внасянето на обемисти предмети (напр. велосипеди), лошо миришещи, запалителни и взривни вещества.

- не е разрешено изнасянето на хотелско имущество (хавлии, чаршафи, одеяла, чаши и др.). Не се позволява разместване на имуществото.

- хотелът не приема гости с домашни любимци.

- гостите на хотела трябва да пазят тишина през следобедна почивка от 13:00 до 16:00 часа и нощна почивка от 22:00 до 08:00 часа.

- клиентите трябва да спазват общоприетите норми за хигиена и порядък в хотела.

  1. Задължения на гостите, гарантиращи тяхната сигурност.

- всеки новопристигащ гост е длъжен да представи личните данни за регистрация и личен документ за удостоверение на самоличност;

- при напускане на стаята, клиентите трябва да затварят прозорците, да изключат климатиците и да заключват стаята и да предадат ключа за съхранение на рецепцията;

- хотелът осигурява каса за съхранение на пари и ценности на гостите си във всека стая или на рецепция, хотелът не носи отговорност за личното имущество и предмети на гостите в оставени в заемаеми от тях стаи;

- не е прието да се допускат външни лица в стаите на гостите, обаче по решение на управата на хотела, могат да се допускат при определени условия, напр. необходима сигурност или медицинска помощ (всички външни лица трябва да потвърдят самоличността си на рецепция с личната карта или друг документ за самоличност и се запишат паспортните данни на рецепцията);

- при напускане на хотелската стая, гостът е задължен лично да представи ключа от стаята и официално да заяви, че напуска хотела.

  1. Задължения на служителите по спазването на правилника и гарантиращи сигурността и безопасността в хотела.

Всички служители на хотелът:

- да се грижат за имуществото, сигурността и спокойствието на гостите на хотела;

- да контролират недопускането на външни лица;

- да предоставят ключ за стая само на лица, които представят документ за самоличност;

- да се грижат за правилното съхранение на ключовете;

- да използват, опазват и съхраняват хотелското имущество с грижата на добри стопани;

- да съхраняват пари и ценности на гостите, спазвайки стриктно инструкциите за работа в тази връзка;

- да спазват установените противопожарни изисквания и инструкции за поведение при екстремни ситуации;

- да не предоставят поверителна информация за гостите на хотела;

- да не посещават в извънработно време хотела с изключение на ресторант и басейн през почивните дни;

- при постъпване и напускане на смяна да влизат и излизат само през служебния вход;

- нямат право да водят свои близки, познати и децата си на работното си място;

- забранява се ползването на телефони, планшети и лаптопи за лични разговори, игри и социални мрежи;

- не се разрешава обсъждането пред клиенти на лични и служебни проблеми, както и коментари за фирмата, колегите и гостите на хотела.

Личният багаж на служителите при напускане на работа подлежи на проверка от определени за целта длъжностни лица.

  1. Заключителни разпоредби

Всички гости на хотелът трябва да спазват този Правилник по всяко време от настаняване до напускане на хотела. Отказ от гостът от спазването на настоящия Правилник води до прекратяване на извършване на хотелиерските услуги за този гост.

Работниците и служителите на хотелът трябва да бъдат запознати с този Правилник при сключване на трудов договор и да го спазват като длъжностна инструкция. Действията на работниците нарушаващи настоящия Правилник са основание, в зависимост от последиците, за следните дисциплинарни наказания: „забележка“, „предупреждение за уволнение“ и „дисциплинарно уволнение“ по чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекса на Труда.

Администрация

Хотел ЛАЛОВ ЕГРЕК